Europska unija pojačala je potporu slobodi medija na zapadnom Balkanu i njihovu razvoju u područjima odgovornog novinarstva, financiranja medija, izgradnje kapaciteta, regionalne suradnje i podrške mladim novinarima.

To je potvrđeno na drugim Danima medija, konferenciji EU-a i zapadnog Balkana održanoj u Skoplju od 17. do 18. rujna.

Na njima je bilo više od 300 predstavnika medijskih organizacija, organizacija civilnog društva i oblikovatelja politika iz EU-a i sa zapadnog Balkana raspravljalo o ključnoj ulozi medija u procesu pristupanja te osmišljavalo prijedloge i mjere za poboljšanje položaja novinara i jačanje neovisnih medija.
Na dvama velikim okruglim stolovima i trima radionicama medijski su stručnjaci imali priliku razmijeniti mišljenja i najbolje prakse. Ove je godine posebna pozornost posvećena mladom naraštaju novinara te temama kao što su ekonomska održivost, regionalna suradnja medija i stručna izobrazba. Na konferenciji je postavljen važan dio temelja za buduće inicijative usmjerene na neovisnost, održivost i stručnost medija u toj regiji.

Europski povjerenik za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je: „Zaštita temeljnih prava, a sloboda medija jedno je od njih, ključna je i za napredak u priključivanju EU-u. Naša je strategija za zapadni Balkan potakla novu dinamiku u integraciji regije u EU, ali pomak nije zamjetan u području slobode medija. Zato je u ovogodišnjim Danima medija naglasak na obrazovanju i osposobljavanju mladih novinara te na povećanju medijske pismenosti, poticanju pomirenja i podupiranju neovisnosti, kao i zaštiti i ekonomskoj održivosti žive medijske scene.”

Sloboda medija jedno je od temeljnih načela Europske unije i dio je političkih kriterija za pristupanje EU-u. Unija je na drugim Danima medija EU-a i zapadnog Balkana ojačala potporu neovisnim medijima u regiji i novom naraštaju novinara putem regionalnih inicijativa koje se usredotočuju na izobrazbu, stručnu obuku medijskih radnika, jačanje medija te digitalnu pismenost mladih. Usto, novim će se programima poticati razmjene unutar regije i s EU-om, graditi kapaciteti radi sprječavanja prijetnji i napada na novinare, proširivati pravna stručnost i poticati održivi modeli financiranja medija.

EU je za razdoblje od 2014. do 2020. razvio dugoročan strateški pristup podupiranju slobode medija na zapadnom Balkanu. Glavni su tekući regionalni programi u tom području sljedeći:

1) regionalni program za izobrazbu radi poboljšanja kvalitete i stručnosti u novinarstvu (2 milijuna EUR):cilj je poduprijeti izobrazbu novinara i promicati razmjene između EU-a i zapadnog Balkana. Potpisivanje se očekuje do kraja 2018.

2) proširivanje pravne stručnosti u području slobode izražavanja i medija (2,5 milijuna EUR):program se provodi u partnerstvu s Vijećem Europe. Iz njega se podupiru pravosudna tijela koja primjenjuju sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te se regulatornim tijelima nadležnima za medije nude programi izobrazbe o etičkim pravilima. O nastavku se programa pregovara te će taj nastavak biti dio Horizontalnog instrumenta 2 EU-a i Vijeća Europe

3) izgradnja povjerenja u medije (1,5 milijuna EUR):program se provodi u partnerstvu s UNESCO-om te se iz njega podupiru odgovorno novinarstvo, unutarnje upravljanje u medijima te medijska informacijska pismenost. O nastavku se programa, s naglaskom na medijsku pismenost, pregovara

4) mreža udruženja novinara (1,2 milijuna EUR): izgrađuje se kapacitet organizacija profesionalnih novinara, kao i platformi za rano upozoravanje koje ukazuju na slučajeve napada i prijetnji protiv novinara

5) izravna bespovratna sredstva za Europsku zakladu za demokraciju (EDD) (4 milijuna EUR) kojima se podupiru ciljani mediji. Riječ je o fleksibilnom programu s tekućim odobravanjem bespovratnih sredstava namijenjenih jačanju demokracije u okruženju izloženom promjenama (npr. financiranje novoosnovanih poduzeća, osnovno i prijelazno financiranje, podupiranje inicijativa malih razmjera; nove i neovisne medijske kuće / novinari / blogeri, neregistrirane organizacije). Potporom iz EED-a dopunjuju se drugi instrumenti EU-a

6) program tehničke pomoći javnim medijima na zapadnom Balkanu (1,5 milijuna EUR):projekt provodi konzorcij pod vodstvom Međunarodnog udruženja novinara i Europske unije za radiodifuziju, a fokus je na održivim modelima financiranja, transparentnom izboru upravljačkih tijela, integriranim redakcijama, smjernicama za uredništva, regionalnoj koprodukciji sadržaja za mlade i istraživačkom novinarstvu.