Provjerom internetskih stranica u cijelom EU-u uočeno je da mnogi potrošači pri kupnji na internetu nailaze na nejasne informacije o cijenama i popustima.

Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu potrošača danas objavljuju rezultate provjere 560 stranica za e-trgovinu iz cijelog EU-a na kojima se nude različiti proizvodi, usluge i digitalni sadržaj, primjerice odjeća i obuća, softveri ili ulaznice za događanja. Na oko 60 % pregledanih internetskih stranica uočene su nepravilnosti u pogledu poštovanja propisa EU-a o zaštiti potrošača, pretežno u pogledu prezentiranja cijena i posebnih ponuda.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Kupnja na internetu otvara mnoge mogućnosti za potrošače. Međutim na više od polovine internetskih stranica pronađene su nepravilnosti, prije svega u pogledu načina oglašavanja cijena i popusta. To se mora spriječiti jer zbunjuje potrošače koji na kraju plate višu cijenu nego što su namjeravali. Zgrožena sam velikim brojem internetskih stranica na kojima je uočen taj problem i nadam se da je nehotičan. Trgovci na internetu moraju u potpunosti poštovati propise EU-a o zaštiti potrošača. Nacionalna tijela za zaštitu potrošača, uz pomoć Komisije, poduzeti će potrebne mjere za zaustavljanje takvih nepoštenih poslovnih praksi.

Za više od 31 % internetskih stranica koje nude popuste tijela za zaštitu potrošača sumnjaju da posebne ponude nisu vjerodostojne ili smatraju da je snižena cijena nejasno izračunata.

Na 211 stranica konačna je cijena pri plaćanju bila veća od početne ponuđene cijene, a na 39 % njih nisu pružene odgovarajuće informacije o dodatnim neizbježnim troškovima isporuke, metodama plaćanja, naknadama za rezervacije i drugim sličnim dodatnim troškovima. Na temelju zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača trgovci moraju prikazati cijene koje uključuju sve obvezne troškove, a ako se takvi troškovi ne mogu unaprijed izračunati, kupcu se jasno mora navesti da oni postoje.

Daljnje nepravilnosti u vezi s informiranjem:

  • Na 59 % od 560 pregledanih internetskih stranica trgovci ne poštuju obvezu isticanja poveznice na Europske platforme za internetsko rješavanje sporova (ODR), što je obvezno prema zakonodavstvu EU-a. Platforma ODR omogućuje potrošačima i trgovcima da riješe sporove bez pokretanja sudskog postupka.
  • Na gotovo 30 % internetskih stranica utvrđene su nepravilnosti u navođenju informacija o pravu potrošača na odustajanje od kupnje. U skladu sa zakonodavstvom EU-a potrošači pri kupnji na internetu moraju jasno biti obaviješteni o svojem pravu na odustajanje.

Sljedeći koraci

Tijela za suradnju u zaštiti potrošača (CPC) aktiviranjem svojih nacionalnih postupaka za provedbu zakonodavstva osigurat će da dotični trgovci u potpunosti poštuju propise.

internetske stranice s nepravilnostima

Internetske stranice s nepravilnostima u posebnim ponudama

dodatni troškovi

druge nepravilnosti

usluga ili proizvod

Kontekst

Zahvaljujući zakonodavstvu EU-a svaki potrošač u EU-u ima pravo od trgovca dobiti jasne, točne i razumljive ključne informacije o robi ili usluzi prije kupnje na internetu. Tim informacijama moraju biti obuhvaćeni aspekti kao što su značajke proizvoda, cijena s porezom, troškovi isporuke i pravo na odustajanje ili poništenje.

Svake godine Komisija koordinira provjeru internetskih stranica s pomoću Mreže za suradnju u zaštiti potrošača (CPC). Ta mreža okuplja nacionalna tijela za zaštitu potrošača iz 30 zemalja (28 država članica EU-a, Norveška i Island) koja su odgovorna za provedbu zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača u EU-u.

Tu su provjeru prošlog studenoga provela tijela za zaštitu potrošača u 24 države članice EU-a te u Norveškoj i na Islandu.

Provjere internetskih stranica iz cijelog EU-a („Sweep”) provjere su koje usporedno provode tijela za zaštitu potrošača u različitim zemljama. One pokazuju poštuju li trgovci zakonodavstvo EU-a o zaštiti potrošača. Ako se provjerama otkrije potencijalno kršenje zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača, tijela za zaštitu potrošača kontaktiraju odgovorna poduzeća i od njih traže ispravke. Prethodne provjere („Sweeps”) bile su usmjerene na: zračne prijevoznike (2007.), sadržaje za mobilne telefone (2008.), elektroničku robu (2009.), internetsku prodaju karata (2010.), potrošačke kredite (2011.), digitalne sadržaje (2012.), usluge putovanja (2013.), jamstva za elektroničke proizvode (2014.), Direktivu o pravima potrošača (2015.), alate za usporedbu u sektoru putovanja (2016.) te telekomunikacijske i druge digitalne usluge (2017.).

Dodatne informacije

Provjere internetskih stranica u cijelom EU-u (SWEEPS)

Suradnja u zaštiti potrošača: