Europska komisija danas je najavila ulaganje u iznosu od 101,2 milijuna eura za najnovije projekte u okviru programa za okoliš i klimatsku politiku LIFE.

Tim će se sredstvima poduprijeti 10 velikih projekata u području okoliša i klime u devet država članica i tako pomoći Europi u prijelazu na održivo gospodarstvo i klimatsku neutralnost. Riječ je o projektima na Cipru te u Estoniji, Francuskoj, Grčkoj, Irskoj, Latviji, Slovačkoj, Češkoj i Španjolskoj.

Izvršni potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Europskim zelenim planom želi se povećati kvaliteta života i blagostanje naših građana, uz istodobnu zaštitu prirode i klime. Projekti u okviru programa LIFE već niz godina imaju važnu ulogu i velik utjecaj u stvarnom životu. Današnjim ulaganjem u iznosu od 100 milijuna eura pridonijet ćemo očuvanju dragocjenih prirodnih staništa, očuvanju čistoće zraka i smanjenju onečišćenja mnogih jezera i rijeka u Europi.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Integrirani projekti programa LIFE omogućuju tijelima država članica da doista utječu na okoliš i život ljudi. Projektima će se pomoći državama članicama da očuvaju prirodu, poboljšaju kvalitetu zraka i vode te da gospodarstvo učine zelenijim. Time će se poboljšati naša otpornost na klimatske promjene.

Integrirani projekti poboljšavaju kvalitetu života građana tako što državama članicama pomažu da se usklade sa zakonodavstvom EU-a u šest područja: priroda, voda, zrak, otpad, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene. Njima se na velikom zemljopisnom području podupire koordinirana provedba zakonodavstva u području okoliša i klime i mobiliziraju sredstva iz drugih izvora EU-a, nacionalnih i regionalnih čimbenika te privatnih ulagača.

Ulaganjima u okviru programa LIFE trebalo bi se mobilizirati više od 6,5 milijardi eura dodatnih sredstava jer države članice mogu iskoristiti i druge izvore financiranja EU-a, uključujući poljoprivredne, regionalne i strukturne fondove, Obzor 2020. te nacionalne fondove i ulaganja privatnog sektora.

Veliki projekti bit će potpora Europskom zelenom planu i cilju EU-a da Europa do 2050. postane prvi svjetski klimatski neutralan kontinent. Oni će pridonijeti obnovi i očuvanju ekosustava i vrsta o kojima svi ovisimo, prelasku na kružno gospodarstvo, poboljšanju kvalitete zraka i vode, jačanju održivog financiranja i povećanju otpornosti na klimatske promjene u Europi.

Konkretni učinak

  • Očuvanje prirode: Integrirani projekti u Estoniji, Irskoj i na Cipru pridonijet će očuvanju prirode u Europi i poboljšanju upravljanja mrežom zaštićenih područja EU-a Natura 2000. Od toga će koristi imati mnoga važna staništa i vrste, od šuma i poljoprivrednih zemljišta preko livada, obalnih područja i tresetišta do oprašivača. Ta su staništa ujedno i vrijedni ponori ugljika.
  • Gospodarenje otpadom: Projektom u Grčkoj promicat će se sprečavanje nastanka otpada i recikliranje otpada, čime će se smanjiti količina komunalnog otpada koji se šalje na odlagališta. Razvit će se novi pokazatelji i standardi za otpad kako bi se pridonijelo izgradnji kružnog gospodarstva.
  • Kvaliteta zraka: Sredstva iz programa LIFE pomoći će Slovačkoj u usklađivanju s direktivama EU-a o kvaliteti zraka, čime će se smanjiti izloženost stanovništva štetnim onečišćujućim tvarima u zraku. Koristi će imati i susjedna Češka, koja je pogođena sličnim problemima povezanima s kvalitetom zraka.
  • Vode: Integriranim projektima na razini riječnih slivova štitit će se i poboljšati kvaliteta vode u Irskoj i rijekama i jezerima u Latviji, čime će se tim državama omogućiti da ispune svoje obveze u skladu s Okvirnom direktivom EU-a o vodama.
  • Prilagodba na klimatske promjene: Sredstvima iz programa LIFE podupirat će se i povećanje otpornosti na klimatske promjene. Zahvaljujući projektima, prilagodba na klimatske promjene uključit će se u planiranje i druga područja politike u Španjolskoj, a u Francuskoj će se primjenom prirodnih rješenja izgraditi kapaciteti za prilagodbu.

Održivo financiranje: Jedan integrirani projekt u Francuskoj pomoći će da se premoste znatne praznine u znanju u tom području i da se zeleni financijski proizvodi uključe među ostale i postanu uobičajeni.

Opis svih 10 projekata može se pronaći u Q&A.

Kontekst

Program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti. Provodi se od 1992. i iz njega je sufinancirano 5400 projekata diljem EU-a i u trećim zemljama. Broj aktivnih projekata stalno se kreće oko 1100. Proračun za razdoblje 2014.–2020. iznosi 3,4 milijarde eura u tekućim cijenama. Integrirani projekti u okviru programa LIFE uvedeni su 2014. kako bi se državama članicama pomoglo u usklađivanju s ključnim zakonodavstvom EU-a u području okoliša, prirode i klime. Za sljedeći dugoročni proračun EU-a (2021. – 2027.) Komisija predlaže da se sredstva za program LIFE povećaju za gotovo 60 %.

Dodatne informacije

Q&A

Program za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE

Europski zeleni plan