Europska komisija predlaže novi pristup održivom plavom gospodarstvu u EU-u za djelatnosti i sektore povezane s oceanima, morima i obalama. Održivo plavo gospodarstvo ključno je za postizanje ciljeva europskog zelenog plana te zeleni i uključiv oporavak od pandemije.

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, izjavio je: Zdravi oceani preduvjet su za uspješno plavo gospodarstvo. Onečišćenje, prelov i uništavanje staništa, zajedno s posljedicama klimatske krize, ugrožavaju bogatu morsku bioraznolikost o kojoj ovisi plavo gospodarstvo. Moramo se preusmjeriti i razvijati održivo plavo gospodarstvo u kojem su zaštita okoliša i gospodarske aktivnosti međusobno povezane.

Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo, rekao je: Pandemija je na različite načine pogodila sektore pomorskoga gospodarstva. Sad kad imamo priliku za novi početak želimo se odmaknuti od pukog iskorištavanja resursa i u prvi plan staviti održivost i otpornost. Put do zelenog vodi preko plavog.

Svi sektori plavoga gospodarstva, uključujući ribarstvo, akvakulturu, obalni turizam, pomorski promet, lučke djelatnosti i brodogradnju, morat će smanjiti svoj utjecaj na okoliš i klimu. Za suočavanje s klimatskom krizom i gubitkom bioraznolikosti potrebna su zdrava mora i korištenje njihovih resursa na održiv način uz stvaranje alternativa fosilnim gorivima i tradicionalnoj proizvodnji hrane.

Prelazak na održivo plavo gospodarstvo zahtijeva ulaganje u inovativne tehnologije. Korištenjem energije valova te plime i oseke, proizvodnjom algi, razvojem inovativne ribolovne opreme ili obnovom morskih ekosustava stvorit će se nova zelena radna mjesta i nova poduzeća u plavom gospodarstvu.

Komunikaciji se iznosi detaljan program za plavo gospodarstvo:

  • Postizanje ciljeva klimatske neutralnosti i nulte stope onečišćenja – ponajprije razvojem obnovljivih izvora energije na moru, dekarbonizacijom pomorskog prometa i ozelenjivanjem luka. Održiva kombinacija izvora energije oceana, uključujući energiju iz plutajućih vjetroelektrana, termalnu energiju, energiju valova te plime i oseke, mogla bi 2050. proizvoditi četvrtinu električne energije u EU-u. Luke su ključne za povezanost i gospodarstvo europskih regija i zemalja te bi se mogle koristiti kao energetska čvorišta.
  • Prelazak na kružno gospodarstvo i sprječavanje nastanka otpada – obnavljanjem normi za dizajn ribarske opreme, recikliranjem brodova i stavljanjem platformi na moru izvan pogona te aktivnostima za smanjenje onečišćenja plastikom i mikroplastikom.
  • Očuvanje bioraznolikosti i ulaganje u prirodu – zaštitom 30 % morskog područja EU-a zaustavit će se gubitak bioraznolikosti, povećati riblji stokovi, pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena i otpornosti na njih te ostvariti znatne financijske i društvene koristi. Šteta koju ribarstvo nanosi morskim staništima dodatno će se smanjiti.
  • Podržavanje prilagodbe klimatskim promjenama i otpornosti obala – aktivnosti prilagodbe kao što su razvoj zelene infrastrukture u obalnim područjima i zaštita obala od erozije i poplava pridonijet će očuvanju bioraznolikosti i krajolika, a ujedno koristiti turizmu i obalnom gospodarstvu.
  • Održiva proizvodnja hrane – održiva proizvodnja i novi tržišni standardi za morske prehrambene proizvode, korištenje algi i morske trave, stroža kontrola ribarstva, kao i istraživanje i inovacije u području staničnog uzgoja pridonijet će očuvanju europskih mora. U strateškim smjernicama za održivu akvakulturu EU-a, Komisija se obvezala na poticanje razvoja održive akvakulture u EU-u.
  • Poboljšano upravljanje morskim prostorom – uspostava „plavog foruma” namijenjenog korisnicima mora za koordinaciju dijaloga između svih uključenih dionika, operatora u odobalnim djelatnostima i znanstvenika u području ribarstva, akvakulture, pomorskog prometa, turizma, obnovljive energije i drugih područja, kojim će se poticati njihova suradnja u održivom korištenju morskog okoliša. Izvješće o provedbi Direktive EU-a o prostornom planiranju morskog područja objavit će se 2022. nakon donošenja nacionalnih planova maritimnih područja u ožujku 2021.

Komisija će i dalje stvarati uvjete za održivo plavo gospodarstvo na međunarodnoj razini u skladu s planom za međunarodno upravljanje oceanima.

Financiranje održivoga plavoga gospodarstva

Europska komisija i Grupa Europske investicijske banke, koju čine Europska investicijska banka i Europski investicijski fond (EIF), pojačat će međusobnu suradnju u području održivoga plavoga gospodarstva. Institucije će surađivati s državama članicama u osiguravanju financijskih sredstava potrebnih za smanjenje onečišćenja u europskim morima i podupiranju ulaganja u plave inovacije i plavo biogospodarstvo.

Novi Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, posebno njegova platforma BlueInvest i novi fond BlueInvest, podupirat će prelazak na održivije lance vrijednosti koji se temelje na djelatnostima povezanima s oceanima, morima i obalama. Kako bi osigurala daljnje financiranje te preobrazbe, Komisija je pozvala države članice da uključe ulaganja u održivo plavo gospodarstvo u nacionalne planove za otpornost i oporavak te nacionalne operativne programe za fondove EU-a za razdoblje do 2027. Istraživački program Obzor Europa i drugi programi EU-a također će doprinijeti ovim aktivnostima, uključujući i posebnu misiju za oceane i vode.

Kad je riječ o privatnim ulaganjima, u odlukama o ulaganjima trebalo bi primjenjivati dogovorena načela i standarde održivosti specifične za oceane, kao što je inicijativa za financiranje održivoga plavoga gospodarstva, koju sponzorira EU.

Kontekst

Plavo gospodarstvo Europske unije obuhvaća sve djelatnosti i sektore povezane s oceanima, morima i obalama, neovisno o tome jesu li izravno uvjetovani morskim okolišem (kao što su pomorski promet, morski prehrambeni proizvodi, proizvodnja energije) ili su vezani za kopno (na primjer luke, brodogradilišta, obalna infrastruktura). Prema najnovijem izvješću o plavom gospodarstvu tradicionalni sektori plavoga gospodarstva izravno osiguravaju 4,5 milijuna radnih mjesta i ostvaruju više od 650 milijardi eura prometa.

Danas donesena Komunikacija zamjenjuje Komunikaciju o plavom rastu iz 2012. Direktivom o prostornom planiranju morskog područja sve se države članice pozivaju da do 2021. izrade službene planove nacionalnog maritimnog područja.

Više informacija

Komunikacija o novom pristupu održivom plavom gospodarstvu u EU-u

Pitanja i odgovori o održivom plavom gospodarstvu

Factsheet

Plavo gospodarstvo

Pokazatelji plavoga gospodarstva

Strateške smjernice za akvakulturu EU-a