Zemlje članice Europske unije potrošile su više od 138 milijardi eura na plaćene naknade za bolovanje u 2014. godini (1% BDP-a EU-a).

Izdaci za socijalnu zaštitu za plaćeno bolovanje predstavljaju 3,6% ukupnog troška za socijalne naknade i čine 12% ukupnih izdataka za zdravstvenu zaštitu. U posljednjih nekoliko godina udio troškova socijalne zaštite na plaće u EU-u povećao se blago s 3,4% u 2010. na 3,6% u 2014. godini.

Najviše se na bolovanje troši na Cipru, a najmanje u Grčkoj

Udio ukupnih socijalnih naknada utrošenih na plaćeno zdravstveno osiguranje značajno je varirao između država članica EU. U Cipru je izdvojeno više od 5% ukupnih socijalnih naknada (8,5%), u Njemačkoj (6,1%), Nizozemskoj (6,1%) i Luksemburgu (5,3%). Najniži izdaci su u Grčkoj (0,7%), Italiji (1,2%), Portugalu (1,4%) i Rumunjskoj (1,6%).