U skladu s prijedlozima Komisije, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o mjerama za provedbu preporuka godinu dana nakon donošenja. Komisija će u roku od pet godina objaviti detaljno izvješće s pregledom trenutačnog stanja provedbe.

Europska komisija danas je predstavila europsku strategiju za skrb kojom nastoji svima u Europskoj uniji omogućiti pristup kvalitetnoj i pristupačnoj skrbi te poboljšati položaj primatelja i pružatelja formalne i neformalne skrbi. Strategiju prate i dvije preporuke za države članice o reviziji ciljeva iz Barcelone o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te o pristupu cjenovno pristupačnoj i visokokvalitetnoj dugotrajnoj skrbi.                     

Kvalitetna i pristupačna skrb s boljim uvjetima rada i ravnotežom između poslovnog i privatnog života za pružatelje skrbi

Pristupačna i kvalitetna skrb važna je za sve dobne skupine. Uključenost u rani i predškolski odgoj i obrazovanje pozitivno utječe na razvoj djeteta i pridonosi smanjenju rizika od socijalne isključenosti i siromaštva u djetinjstvu i kasnije u životu. Dugotrajna skrb omogućuje ljudima kojima je zbog starosti, bolesti i/ili invaliditeta potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima da sačuvaju autonomiju i žive dostojanstveno. Međutim, mnogi nemaju pristup tim uslugama ili si ih ne mogu priuštiti.

Ulaganje u skrb važno je kako bi se privukla radna snaga u taj sektor poznat po teškim uvjetima rada i niskim plaćama te odgovorilo na nedostatak radne snage i iskoristio gospodarski potencijal sektora, uključujući stvaranje radnih mjesta.

Ulaganjem u visokokvalitetnu skrb ostvaruje se ravnopravnost spolova i povećava sudjelovanje žena na tržištu rada te tako smanjuju razlike u plaćama i mirovinama muškaraca i žena. Žene i dalje snose najveći teret obveza skrbi te čine 90 % zaposlenih u sektoru formalne skrbi, dok 7,7 milijuna žena nije u radnom odnosu zbog obveza pružanja skrbi.  

Kako bi riješila ta pitanja, Komisija predlaže konkretne mjere za potporu državama članicama u povećanju pristupa visokokvalitetnoj i pristupačnoj skrbi uz istodobno poboljšanje uvjeta rada i ravnoteže privatnog i poslovnog života za pružatelje skrbi.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Komisija predlaže da države članice revidiraju ciljeve o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju iz 2002. (tzv. ciljeve iz Barcelone) kako bi se povećalo sudjelovanje žena na tržištu rada. Trenutačni ciljevi pozivaju države članice da osiguraju sudjelovanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju za 33 % djece mlađe od 3 godine i 90 % djece u dobi od 3 godine do početka obveznog školovanja. Komisija predlaže postavljanje novih ambicioznih, no realističnih ciljeva kako bi se do 2030.:

 • najmanje 50 % djece mlađe od tri godine uključilo u rani i predškolski odgoj i obrazovanje;
 • najmanje 96 % djece u dobi od 3 godine do početka obveznog školskog obrazovanja uključilo u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kako je već dogovoreno u okviru europskog prostora obrazovanja.

Komisija, među ostalim, preporučuje da države članice:

 • osiguraju da skrb o djeci bude kvalitetna te pristupačna i cijenom i oblikom, a dostupna i u urbanim i ruralnim područjima kao i onima u nepovoljnom socioekonomskom položaju
 • uvedu zakonsko pravo na rani i predškolski odgoj i obrazovanje, po mogućnosti odmah po završetku plaćenog obiteljskog dopusta uvedu ciljane mjere kako bi omogućile i povećale sudjelovanje djece u nepovoljnom položaju, djece s invaliditetom ili djece s posebnim potrebama u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju do razine koja se ne razlikuje od one u općoj populaciji djece
 • prouče koliko vremena djeca provode u ustanovama za skrb („vremenski intenzitet”) i osiguraju dostupnost skrbi o djeci u trajanju koje roditeljima omogućuje smisleno obavljanje plaćenog rada te
 • potiču ravnopravnu podjelu skrbi o djeci među roditeljima boreći se protiv rodnih stereotipa i podupirući organizaciju radnog vremena prilagođenu obiteljskom životu.

Dugotrajna skrb

Komisija preporučuje da države članice izrade nacionalne akcijske planove kako bi skrb u EU-u učinile dostupnijom, pristupačnijom i kvalitetnijom za sve, tako što će primjerice:

 • osigurati pravodobnu, sveobuhvatnu i priuštivu dugotrajnu skrb koja omogućuje pristojan životni standard osobama kojima je ta skrb potrebna
 • proširiti ponudu profesionalnih usluga dugotrajne skrbi (skrb u vlastitom domu, skrb u zajednici i skrb u smještajnim ustanovama), smanjiti razlike u pristupu dugotrajnoj skrbi u različitim područjima, uvesti pristupačna digitalna rješenja za pružanje skrbi i osigurati pristupačnost usluga i ustanova za dugotrajnu skrb osobama s invaliditetom
 • utvrditi kriterije i standarde visoke kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi
 • osigurati potporu osobama koje pružaju neformalnu skrb, koje su često žene i rodbina primatelja skrbi, u obliku osposobljavanja, savjetovanja te psihološke i financijske pomoći te
 • mobilizirati odgovarajuća i održiva financijska sredstva za dugotrajnu skrb, uključujući sredstva EU-a.

Pravedni uvjeti rada i osposobljavanje za osoblje u području skrbi

Kako bi poboljšale uvjete rada i privukle više radne snage, a posebno muškaraca, u sektor skrbi, državama članicama preporučuje se da:

 • promiču kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog s ciljem poboljšanja plaća i uvjeta rada
 • osiguraju najviše standarde zdravlja i sigurnosti na radu
 • omoguće kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje djelatnika u području skrbi
 • odgovore na rodne stereotipe kad je riječ o skrbi i pokrenu informativne kampanje o njima
 • ratificiraju i provedu Konvenciju br. 189 Međunarodne organizacije rada o radnicima u kućanstvu.

Komisija će sa svoje strane:

 • razmotriti uvođenje novog sektorskog socijalnog dijaloga za socijalne usluge na razini EU-a
 • promicati uspostavu partnerstva za vještine u okviru Pakta za vještine za sektor dugotrajne skrbi
 • financirati projekte i istraživanja kako bi se procijenila društvena i gospodarska vrijednost rada i uvjeti rada u sektoru skrbi
 • preispitati primjenu standarda EU-a kojima se uređuju uvjeti rada
 • izraditi pregled postojećih uvjeta prihvata i prava djelatnika u dugotrajnoj skrbi iz zemalja koje nisu članice EU-a te istražiti izvedivost programa za privlačenje te radne snage na razini EU-a te
 • promicati mogućnosti dostupne osoblju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u okviru programa Erasmus+.

Izjave članova Kolegija

Potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica izjavila je: Zbog demografskih promjena Europljani žive sve dulje, no pritom raste i potražnja za kvalitetnom i pristupačnom dugotrajnom skrbi. S druge strane, roditelji koji žele sudjelovati na tržištu rada moraju svojoj djeci osigurati odgovarajuću skrb kako bi razvila kognitivne, jezične i fizičke vještine i kompetencije. Djelatnici u području skrbi ključni su za naše društvo, no njihov rad još uvijek nije dovoljno cijenjen. U europskoj strategiji za skrb koju danas predstavljamo dajemo smjernice za djelotvorno i učinkovito rješavanje tih problema. Krajnje je vrijeme da se pobrinemo za skrb. 

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit izjavio je: U središtu europske strategije za skrb su ljudi. EU prepoznaje vrijednost rada u području skrbi i on mora biti nagrađen boljim uvjetima rada i boljim plaćama. Ljudima kojima je potrebna dugotrajna skrb mora se zajamčiti dostojanstven život i pristup kvalitetnoj i priuštivoj skrbi. Nadam se da će zahvaljujući ovoj strategiji i formalni i neformalni oblici skrbi dobiti poštovanje i ulaganja koja zaslužuju.

Povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli izjavila je: Ulaganjem u skrb ulažemo u rodnu ravnopravnost i socijalnu pravednost. Cilj je naše inicijative osigurati da svi pružatelji skrbi, a posebno žene, imaju stvaran izbor pri kombiniranju privatnog i poslovnog života. Pristupačna i kvalitetna skrb osigurava da primatelji skrbi, uključujući djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom u potpunosti uživaju svoja prava. Ulaganjem u skrb osigurava se jednakost izbora, dostojanstvo i samoodređenje.

Sljedeći koraci

Države članice raspravit će o Komisijinim prijedlozima preporuka kako bi ih moglo donijeti Vijeće. U skladu s prijedlozima Komisije države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o mjerama za provedbu preporuka godinu dana nakon donošenja. Komisija će u roku od pet godina objaviti detaljno izvješće s pregledom trenutačnog stanja provedbe svake pojedine preporuke. Komisija će isto tako nastaviti pratiti razvoj politika tijekom europskog semestra i podupirati reforme i ulaganja s pomoću dostupnih financijskih sredstava EU-a.

Kontekst

Europskom strategijom za skrb poduprijet će se provedba načela sadržanih u europskom stupu socijalnih prava, posebno načela rodne ravnopravnosti, ravnoteže između poslovnog i privatnog života, skrbi i potpori za djecu te dugotrajne skrbi. U ožujku 2021. u Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava najavljena je inicijativa o dugotrajnoj skrbi i revizija ciljeva iz Barcelone za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U svojem govoru o stanju Unije 2021. predsjednica Ursula von der Leyen najavila je europsku strategiju za skrb kako bi pružila potporu ženama i muškarcima u pronalaženju najbolje ravnoteže pružanja skrbi i poslovnog i privatnog života. To je kasnije potvrđeno u programu rada Komisije za 2022.

Europskom strategijom za skrb pridonijet će se i postizanju triju glavnih socijalnih ciljeva EU-a u pogledu zapošljavanja, vještina i smanjenja siromaštva do 2030., s kojima se složilo Europsko vijeće te čelnici EU-a na sastanku na vrhu u Portu u svibnju 2021. Preporuka o ciljevima iz Barcelone koja je dio Strategije za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020.–2025. temelji se na drugim inicijativama EU-a kao što su Preporuka o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanjuStrategija EU-a o pravima djeteta i Preporuka o europskom jamstvu za djecu

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o europskoj strategiji za skrb

Informativni članak o europskoj strategiji za skrb za pružatelje i primatelje skrbi

Komunikacija o europskoj strategiji za skrb

Prijedlog preporuke Vijeća o reviziji ciljeva iz Barcelone o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Prijedlog preporuke Vijeća o pristupu cjenovno pristupačnoj i visokokvalitetnoj dugotrajnoj skrbi

Izvješće o dugotrajnoj skrbi iz 2021.