Poštovani,

Europski parlament pokrenuo je projekt „Gradimo Europu s lokalnim dionicima“. Usmjeren je na gradnju mreže u EU-u lokalno izabranih predstavnika u svim državama članicama, a svrha je predstavljanje EU-a na terenu.

Europska komisija, odnosno Glavna uprava za komunikaciju, zadužena je za provedbu projekta u bliskoj suradnji s Europskim odborom regija.

Kako bi se uspostavila mreža, Komisija objavljuje poziv za podnošenje prijava za lokalne vlasti (općine, pokrajine, županije ili regije) koje žele postati partneri Komisije u predstavljanju EU-a na terenu imenovanjem lokalno izabranog predstavnika za člana mreže „Gradimo Europu s lokalnim dionicima”.

Projekt će lokalnim političarima omogućiti suradnju i širenje informacija o pitanjima EU-a koja se tiču lokalnog stanovništva na lokalnoj razini. Kad postane članom mreže, lokalni dionik redovito će sudjelovati u ra­spravama s članovima svoje izborne jedinice i/ili lokalnim medijima o političkim inicijativama te mjerama koje provodi EU.

Također će pomoći u povećanju angažmana i poticanju rasprava o budućnosti Europe. Krajnji je cilj podupiranje stvaranja istinske europske javne sfere.

Europska komisija poziva lokalne vlasti na pridruživanje projektu tako da ispunite obrazac za prijavu, učitajte izjavu s potpisom izabranog lokalnog dionika i zakonskog zastupnika lokalne vlasti. Partnerstvo započinje kad Europska komisija prihvati obrazac za prijavu. Europska komisija to prihvaćanje potvrđuje pismom poslanim putem e-pošte partneru i šalje lokalnoj vlasti metalnu pločicu kojom se priznaje ovo strateško savezništvo.

Europska komisija za članove mreže posebno pozdravlja imenovanje žena ili članova skupina koje su nedovoljno zastupljene.

Partnerstvo ne uključuje nikakve financijske transakcije.

Link za prijavu: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_hr

Često postavljena pitanja: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/frequently-asked-questions-faqs_hr