Europski akt o pristupačnosti ima za cilj omogućiti veću dostupnost proizvoda i usluga osobama s invaliditetom i starijim osobama. Više informacija u našem videu.

Zastupnici glasuju o sporazumu postignutom između pregovarača EP-a i Vijeća o Europskom aktu o pristupačnosti (EAA). Nova su pravila korak naprijed prema pravednijoj i uključivoj Europi te bi trebala poboljšati svakodnevni život starijih osoba i osoba s invaliditetom u EU-u.Dostupniji proizvodi i uslugeViše od 80 milijuna osoba s invaliditetom živi u EU-u. Mnogi od njih doživljavaju poteškoće koristeći proizvode i usluge za svakodnevnu upotrebu, poput pametnih telefona, računala, e-knjiga, uređaja za naplatu karata ili bankomata. Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) propisuje obveze u pogledu pristupačnosti. Potrebno je djelovanje EU-a kako bi se postavili zajednički zahtjevi za dostupnost ključnih proizvoda i usluga na razini cijele Europske unije.Nova pravila pomogla bi osobama s invaliditetom i starijim osobama da ravnopravno sudjeluju i preuzmu aktivnu ulogu u društvu te bi potaknula poduzeća da promiču inovacije u dostupnije proizvode i usluge.
Akt uspostavlja zajedničke zahtjeve za ključne proizvode i usluge:
  • uređaji za naplatu karata
  • bankomati
  • računala i operativni sustavi
  • pametni telefoni, tableti i televizijska oprema
  • e-trgovina
  • neke elemente usluga prijevoza putnika
  • elektroničku komunikaciju uključujući broj za hitne slučajeve

Prilike za poduzeća i korisnike

Zajedničko djelovanje EU-a spriječit će države članice da razviju različite zakone i stvore rascjepkanost unutar tržišta EU-a, te će poduzećima olakšati prodaju dostupnih proizvoda i usluga u Europskoj uniji i izvan nje.

Nova pravila potaknula bi konkurentnost na tržištu i promicala slobodno kretanje pristupačnih proizvoda i usluga. Moguć je također pozitivan utjecaj na javne proračune jer se starijim osobama i osobama s invaliditetom omogućava da budu manje ovisne. Iako bi se posebna izuzeća primjenjivala na neka mikro poduzeća, zbog njihove veličine i ograničenih resursa, poticat će ih se na proizvodnju i distribuciju proizvoda i pružanje usluga koje su u skladu sa zahtjevima pristupačnosti novih pravila. Države članice bi mikro poduzećima morale dati smjernice kako bi se olakšala provedba zakonodavstva.
Idući koraci

O prijedlogu nove direktive zastupnici glasuju na plenarnoj sjednici u ožujku. Za stupanje na snagu potrebno je zeleno svjetlo Vijeća.