15. lipnja ukidaju se naknade za roaming za putnike koji putuju unutar Europske unije. Povodom toga donosimo vam odgovore na pitanja vezana uz ovu temu.

1. Roaming u EU-u

Kako funkcionira roaming u EU-u?

Kad putujete u stranu zemlju i razgovarate, razmjenjujete poruke ili pretražujete internet svojim mobilnim telefonom ili drugim uređajem upotrebljavajući SIM karticu iz zemlje iz koje dolazite, vi ste u roamingu. Vaš domaći operator plaća operatoru u stranoj zemlji za upotrebu njihovih mreža. Cijena koja se plaća među operatorima zove se veleprodajna cijena roaminga i predstavlja trošak za domaćeg operatora te stoga ima učinak na konačni račun korisnika. Zato je Komisija nastojala ograničiti veleprodajne cijene roaminga u EU-u, a istodobno je radila na izravnom ograničavanju maloprodajnih cijena koje plaća korisnik.

Koja je razlika među domaćim cijenama mobilnih usluga diljem EU-a?

Europljani diljem EU-a imaju različite navike u pogledu putovanja, a i cijene mrežnih usluga u zemljama koje se posjećuju različite su. Nedavno istraživanje Europske komisije također pokazuje da se među državama članicama razlikuju potrošačke maloprodajne ponude. Primjerice, raspon cijena najjeftinijih mjesečnih paketa u kojima se nudilo 1 GB podataka, 600 minuta poziva i 225 SMS poruka 2016. kretao se od 60 EUR u Mađarskoj do 8 EUR u Estoniji (bez PDV-a i bilo kakve potpore za pametne telefone).

2. Mjere EU-a protiv naknada za roaming

Europska komisija od 2007. uspješno radi na smanjivanju potrošačkih cijena roaminga. To je promijenilo navike mnogih Europljana koji su prije toga isključivali svoje mobilne telefone tijekom putovanja. Europska komisija predložila je 2013. zakone u cilju prekida naknada za roaming za osobe koje povremeno putuju unutar EU-a. Europski parlament i Vijeće u listopadu 2015. suglasili su se da bi ti zakoni trebali stupiti na snagu 15. lipnja 2017. (vidi pojedinosti).

Od 15. lipnja 2017. moći ćete se koristiti svojim mobilnim uređajem dok ste na putovanju u EU-u za jednaku cijenu kao kod kuće, tj. uslugom u roamingu kao kod kuće, koja podliježe poslovnoj politici pravedne uporabe. Primjerice, ako u svojoj zemlji plaćate mjesečni paket minuta, SMS poruka i podataka, svi glasovni pozivi, SMS poruke i potrošeni podaci tijekom inozemnog putovanja u EU-u oduzet će se od te količine kao da ste kod kuće, bez dodatnih naknada.

Kakva su dosad bila smanjenja cijena roaminga?

  • EU je od 2007. uspio postići smanjenje cijena poziva od 92 %[1]
  • EU je od 2009. uspio postići smanjenje cijena SMS poruka od 92 %[2]
  • Potrošnja podataka u roamingu sad je do 96 % jeftinija u usporedbi s 2012. kad se počela primjenjivati prva gornja granica maloprodajne cijene podataka u roamingu[3]
  • Od 2008. do 2015. količina podataka u roamingu povećala se više od 100 puta.

Regulirane tarife roaminga od 2007. do 2016.

(u EUR, bez PDV-a)
  Upućeni glasovni poziv Primljeni glasovni poziv SMS Podaci Podaci
        Veleprodaja Maloprodaja
        MB MB
2007. 0,49 0,24      
2008. 0,46 0,22      
2009. 0,43 0,19 0,11 1,00  
2010. 0,39 0,15 0,11 0,80  
2011. 0,35 0,11 0,11 0,50  
2012. 0,29 0,08 0,09 0,25 0,70
2013. 0,24 0,07 0,08 0,15 0,45
2014. 0,19 0,05 0,06 0,05 0,20
2015. 0,19 0,05 0,06 0,05 0,20
2016. domaća cijena + do 0,05 0,0114 domaća cijena + do 0,02 0,05 domaća cijena + do 0,05

 

Koje su mjere potrebne za ukidanje naknada za roaming?

Pri postizanju dogovora o mehanizmu u roamingu kao kod kuće Europski parlament i Vijeće od Komisije su zatražili da razvije niz pomoćnih mjera kako bi se omogućila primjena u praksi:

Prijedlog zakona do 15. lipnja 2016. za reformu veleprodajnog tržišta roaminga radi utvrđivanja najveće cijene koje si operatori međusobno naplaćuju kad se korisnici u roamingu koriste njihovim mrežama. Nakon prijedloga Komisije Europski parlament i države članice 31. siječnja 2017. postigli su dogovor kojim su uspostavljene sljedeće gornje granice veleprodajne cijene roaminga:

  • 0,032 EUR po minuti glasovnih poziva od 15. lipnja 2017.
  • 0,01 EUR po SMS poruci od 15. lipnja 2017.
  • postupno smanjenje tijekom 5 godina gornjih granica podataka sa 7,7 EUR/GB (15. lipnja 2017.) na 6 EUR/GB (1. siječnja 2018.), 4,5 EUR/GB (1. siječnja 2019.), 3,5 EUR/GB (1. siječnja 2020.), 3 EUR/GB (1. siječnja 2021.) i 2,5 EUR/GB (1. siječnja 2022.)

Pravila o mjerama za „pravednu uporabu” koje operatori mogu poduzeti kako bi spriječili zloporabe sustava, kao što je sustavna preprodaja jeftinih SIM kartica za trajnu uporabu u drugim zemljama. Takve mjere za pravednu uporabu nužne su kako bi se izbjegli negativni učinci na korisnike na domaćim tržištima.

Iznimni i privremeni sustav odstupanja koji operatori smiju upotrijebiti samo ako ga je odobrio nacionalni regulator, isključivo u situacijama u kojima bi kraj naknada za roaming na pojedinom tržištu mogao uzrokovati povećanje domaćih cijena za operatorove korisnike. Takvo odstupanje može odobriti samo nacionalni regulator ako operatorovi maloprodajni gubici u roamingu iznose 3 % ili više njegove marže u mobilnim uslugama.

3. Kraj naknada za roaming za sve Europljane na putovanju u EU-u

Što će se događati u trenutku prekida naknada za roaming?

Mobilni operatori korisnicima koji imaju prebivalište u državi članici operatora ili s njom imaju čvrste veze moraju ponuditi svoje usluge u roamingu po domaćim cijenama kad ti korisnici povremeno putuju unutar EU-a. Prema potrebi, operatori od svojih korisnika mogu zatražiti da predoče dokaze o prebivalištu u predmetnoj državi članici ili čvrstim vezama s njom.

Pružatelji usluga u roamingu smiju primijeniti poštene, razumne i razmjerne mehanizme kontrole utemeljene na objektivnim pokazateljima kako bi otkrili rizike od prekomjerne uporabe ili zloporabe usluge u roamingu kao kod kuće izvan okvira povremenih putovanja.

Tko će time biti obuhvaćen?

Nacrtom pravila omogućit će se svim Europljanima koji upotrebljavaju SIM karticu koja omogućuje roaming iz zemlje u kojoj imaju prebivalište ili s kojom imaju „čvrste veze“ da se u bilo kojoj drugoj državi EU-a svojim mobilnim uređajem koriste na isti način kao kod kuće. Primjeri „čvrstih veza“ sa zemljom u kojoj rade ili studiraju su, primjerice, osobe koje na posao putuju preko granice i upućeni radnici.

Trebam li se registrirati za uslugu „u roamingu kao kod kuće“?

Za korištenje uslugom u roamingu kao kod kuće nije potrebna službena registracija. Od 15. lipnja 2017. ona bi trebala biti automatski uključena u sve ugovore o mobilnim uslugama koje operatori nude u roamingu. Operatori od korisnika mogu zatražiti da predoče dokaze da im je prebivalište u državi članici mobilnog operatora.

Korisnik može predočiti i dokaz o čvrstim vezama koje podrazumijevaju česte i dugotrajne boravke na državnom području države članice mobilnog operatora, kao što su radni odnos ili redovno pohađanje predavanja na sveučilištu.

Kako će se zaštititi osobni podaci?

Pravilima o pravednoj uporabi roaminga od pružatelja usluga roaminga zahtijeva se da poštuju odgovarajuća pravila o zaštiti podataka. Komisija se savjetovala s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i uzela u obzir njegove primjedbe. Operatori se za provjeru toga do koje se mjere korisnici koriste mobilnim i podatkovnim uslugama u inozemstvu u usporedbi s potrošnjom kod kuće smiju koristiti samo onim informacijama koje su već prikupili u svrhu naplate.

Hoće li Europljani i dalje moći kupovati različite SIM kartice u različitim državama članicama?

Hoće. Građani EU-a mogu i dalje kupiti bilo koju drugu SIM karticu u bilo kojoj državi članici EU-a te s pomoću te kartice pretraživati internet i upućivati pozive po lokalnim tarifama ili koristiti usluge u roamingu. No, možda neće moći iskoristiti prednosti usluge u roamingu kao kod kuće ako nemaju prebivalište u zemlji u kojoj su kupili karticu ili ako nemaju čvrste veze koje podrazumijevaju česte i dugotrajne boravke u toj zemlji.

Kakva će biti uloga nacionalnih regulatornih tijela?

Nacionalna regulatorna tijela, kao i po dosadašnjim pravilima o roamingu, pratit će i provjeravati poštuju li mobilni operatori nova pravila i poduzimati mjere ako to ne bude tako.

Postoje li regulatorne zaštitne mjere?

Zaštitne mjere protiv zloporabe utemeljene su na jasnim načelima i uključuju razumne, neselektivne i transparentne pokazatelje i alate kojima se poštuje privatnost. Kako bi otkrio moguće zloporabe, pružatelj usluga roaminga smije provjeravati korisnikove obrasce uporabe u njegovoj državi članici i u drugim državama članicama (mehanizam kontrole). To će se temeljiti na informacijama kojima se operatori već koriste u svrhu naplate usluga svojim korisnicima, na temelju sljedećih jasnih i transparentnih pokazatelja:

  • Potrošnja u roamingu koja nadmašuje domaću potrošnju I boravak u drugim državama članicama EU-a koji je dulji od boravka u svojoj zemlji (prijava na mrežu pružatelja usluga u roamingu) mora se utvrditi u razdoblju od najmanje četiri mjeseca;
  • Dugotrajna neaktivnost određene SIM kartice koja se najviše, ako ne i isključivo, upotrebljava u roamingu;
  • Pretplata istog korisnika u roamingu na višestruke SIM kartice i njihova uzastopna uporaba.

Pružatelj usluga roaminga mora obavijestiti nacionalno regulatorno tijelo o politici pravedne uporabe i ona mora biti detaljno objašnjena u ugovorima.

Usluga u roamingu kao kod kuće osmišljena je za putnike. Kako bi utvrdio da korisnik prekomjerno upotrebljava ili zloupotrebljava uslugu u roamingu kao kod kuće, operator bi morao dokazati zloporabu u razdoblju od najmanje četiri mjeseca. Ako od četiri mjeseca korisnik više od dva mjeseca boravi u inozemstvu i ako mu je potrošnja u inozemstvu u tom vremenu veća nego kod kuće, operatori tom korisniku mogu poslati upozorenje. Kad primi upozorenje, korisnik ima dva tjedna da razjasni situaciju. Ako korisnik i dalje ostane u inozemstvu, operatori će moći odrediti malu dodatnu naknadu (u iznosu gornje granice veleprodajne cijene roaminga).

U slučaju neslaganja, operator mora pokrenuti postupak podnošenja pritužbe. Ako se spor ne riješi, korisnik može podnijeti žalbu nacionalnom regulatornom tijelu koje će slučaj riješiti.

Za najkonkurentnije ugovore kojima se nudi neograničeni prijenos podataka ili podaci po vrlo niskim domaćim cijenama, nižima od gornje granice veleprodajne cijene roaminga, predviđena je zaštitna mjera u pogledu količine podataka u roamingu koji se mogu potrošiti kako bi se te ponude mogle održati.

Hoće li se ukidanjem naknada za roaming povećati domaće cijene?

Otkako su uvedene uredbe EU-a u cilju smanjenja naknada za roaming, smanjuju se i domaće cijene mobilnih usluga. Očekuje se da će se taj trend nastaviti.

Provedbeni akt koji je Komisija donijela u prosincu 2016. sadržava detaljna pravila o dvjema zaštitnim mjerama za izbjegavanje poremećaja na domaćim tržištima koji bi u suprotnom mogli uzrokovati povećanja cijena: (1) pravila o pravednoj uporabi kako bi se mobilnim operatorima omogućilo da spriječe prekomjernu uporabu ili zloporabu usluga u roamingu, kao što je trajni roaming i (2) iznimni i privremeni sustav odstupanja koji operatori smiju upotrijebiti samo ako ga je odobrio nacionalni regulator, isključivo u situacijama u kojima bi kraj naknada za roaming na pojedinom tržištu mogao uzrokovati povećanje domaćih cijena.

U procjeni učinka priloženoj prijedlogu uredbe o veleprodajnim tržištima roaminga od 15. lipnja 2016. Komisija je zaključila da s najvećim veleprodajnim naknadama koje je tada predložila (0,04 EUR po minuti glasovnog poziva, 0,01 EUR po SMS-u, 8,5 EUR po GB podataka) velika većina mobilnih operatora ne bi trebala zatražiti taj iznimni i privremeni sustav odstupanja. Komisija smatra da će se nižim gornjim granicama veleprodajnih cijena roaminga dogovorenima 31. siječnja 2017.poduprijeti njezini tadašnji zaključci.