Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje s mladima, nastavnicima, osobama koje rade s mladima, organizacijama, poslodavcima i drugim dionicima o prioritetima i osnaživanju nedavno uspostavljenih Europskih snaga solidarnosti.

Kako je najavljeno pri njihovu pokretanju u prosincu, u prvoj polovini 2017. Komisija priprema zakonodavni prijedlog kojim će stvoriti posebnu pravnu osnovu za Europske snage solidarnosti. Rezultati savjetovanja uzet će se u obzir pri izradi zakonodavnog prijedloga i tako iskoristiti u daljnjem oblikovanju i konsolidiranju Europskih snaga solidarnosti.

Javno savjetovanje trajat će osam tjedana i nastavak je prethodnog savjetovanja s dionicima održanog krajem 2016. kao priprema za pokretanje Europskih snaga solidarnosti u prosincu.

Organizacije i mladi koji sudjeluju u javnom savjetovanju imat će priliku ocijeniti različite ciljeve inicijative, reći što ih motivira za sudjelovanje, iskazati svoje potrebe za informacijama i uputama te dati primjere dobre prakse. Provest će se i ciljano savjetovanje s najvažnijim dionicima koji su uključeni u rad s mladima u EU-u.

Kontekst: Komisija je 7. prosinca 2016. pokrenula Europske snage solidarnosti. Tom se inicijativom omogućuje mladima od 18 do 30 godina sudjelovanje u nizu solidarnih djelovanja koja se bave složenim situacijama diljem EU-a. Time će stjecati neprocjenjivo iskustvo i važne vještine na početku radnog vijeka, a ujedno promicati i jačati solidarnost, jednu od temeljnih vrijednosti Europske unije. U Komunikaciji o Europskim snagama solidarnosti Komisija se odlučila za postupnu provedbu te nadograđivanje na postojeće programe i instrumente u početnoj fazi uz istodobnu pripremu prijedloga za donošenje samostalnog pravnog instrumenta u prvoj polovici 2017.Od pokretanja inicijative već se više od 21 000 mladih prijavilo u Europske snage solidarnosti. Očekuje se da će organizacije sudionice moći početi tražiti odgovarajuće kandidate početkom ožujka, a prvi će se sudionici uključiti u solidarna djelovanja već u proljeće. Cilj je da do kraja 2020. Europskim snagama solidarnosti pristupi 100 000 mladih.